eTwinning

O programie

eTwinning to społeczność szkół, uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. Tworzą ją nauczyciele wszystkich przedmiotów, pracujący z uczniami w wieku 3-19 lat, w tym również bibliotekarze szkolni i pedagodzy, realizując online międzynarodowe projekty edukacyjne. Program istnieje od 2005 wspierając innowacyjne działania nauczycieli z ponad 40 krajów.

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Od września 2014 roku, istnieje również możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju. eTwinning krajowy, bez barier językowych, pozwala nabrać wprawy i doświadczenia w realizacji projektów, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.

Rezultaty dla uczniów: Uczniowie zyskają wiedzę nt. kraju partnerskiej szkoły, ćwiczą język angielski w mowie i piśmie, zostają zachęceni do używania języka angielskiego w celu komunikacji oraz do zdobywania informacji niezbędnych do projektu. Dodatkowo, uczniowie kształcą wiele umiejętności w trakcie realizacji zadań projektowych. W kontekście kompetencji kluczowych uczniowie mogą rozwijać:

1) (porozumiewanie się w j. ojczystym) umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji w różnych źródłach; zdolność wyrażania i interpretacji pojęć; zainteresowanie kontaktami z innymi uczniami;

2) (porozumiewanie się w j. obcym) umiejętność porozumiewania się z uczniem obcojęzycznym; rozumienie różnic kulturowych;

3) (kompetencje informatyczne) umiejętność wykorzystywanie TIK w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się; umiejętność odróżniania wiarygodnych źródeł; umiejętność rozpoznania niebezpiecznych źródeł (bezpieczeństwo w sieci); umiejętność korzystania z narzędzi multimedialnych i internetowych;

4) (umiejętność uczenia się) umiejętność poszerzania zasobu wiedzy na tematy związane z projektem; umiejętność planowania własnej strategii uczenia się; umiejętność oceny własnych umiejętności i zdobytej wiedzy;

5) (kompetencje społeczne i obywatelskie) umiejętność wyrażania własnych myśli i emocji związanych z zadaniem; umiejętność współpracy, kompromisu, wyeliminowania uprzedzeń; umiejętność wykazywania się tolerancją, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia; wspieranie różnorodności i spójności społecznej;

6) (inicjatywność i przedsiębiorczość) umiejętność pracy grupowej i indywidualnej; umiejętność wykazywania zainteresowania poprzez inicjowanie różnych zadań; umiejętność oceny własnej pracy w pracy zespołowej;

7) (świadomość i ekspresja kulturalna) umiejętność przekazania informacji i emocji za pomocą różnych form przekazu; rozumienie kulturowej i językowej różnorodności w Europie.

Skip to content