Organizacja zdalnego nauczania

Organizacja zdalnego nauczania od 23.03. 2020 – 10.04.2020

Szanowni Rodzice,  Drodzy Uczniowie

1. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej zawartymi w Rozporządzeniu w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. rozpoczynamy kształcenie na odległość.

Nasza szkoła będzie prowadziła zdalne nauczanie za pośrednictwem strony internetowej szkoły. Na pasku głównym strony znajduje się zakładka Nauka zdalna. Po kliknięciu w tę zakładkę pokaże się lista wszystkich klas. Należy kliknąć w swoją klasę  i wtedy ukażą się poszczególne  przedmioty. Wystarczy je otworzyć, aby mieć dostęp do materiałów dotyczących konkretnej lekcji.

Codziennie, zgodnie z planem lekcji, będą przesyłane tam materiały z poszczególnych zajęć edukacyjnych. Prosimy bardzo  o sprawdzenie czy dzieci odbierają przekazane materiały.

2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.

3. Zasady komunikacji z uczniami ustalają poszczególni nauczyciele, informują o tym uczniów i rodziców, mając potwierdzenie tego faktu.  Kontakt z nauczycielami w godzinach od 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku)

4. W zdalnym nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja poprzez pocztę elektroniczną, platformy edukacyjne, e-podręczniki, komunikatory lub grupy społecznościowe, itp.

5. Przygotowane przez nauczyciela materiały do realizacji zawierać będą treści nauczania z podstawy programowej i będą:

a) zgodne z tygodniowym planem lekcji,

b)dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych w tym niepełnosprawności.

6. Monitorowanie postępów uczniów oraz zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności odbywać się będzie na podstawie form uzgodnionych z nauczycielem. Nauczyciele zobowiązani są do bieżącego oceniania uczniów. Nauczyciele dokumentują realizację zadań i  w zabezpieczonym pliku archiwizują:  materiały przesyłane uczniom, sprawdziany oraz inne wytwory pracy. Wszystkie tematy zajęć edukacyjnych  oraz oceny uzyskane w okresie zdalnego nauczania zostaną przeniesione do dziennika lekcyjnego w czasie wyznaczonym przez dyrektora.  Pracę klasy koordynuje jej wychowawca, celem uniknięcia zadawania nadmiernej ilości prac do wykonania przez uczniów.

7. Frekwencja na zajęciach zdalnych podlega monitorowaniu.

8. W razie braku współpracy ucznia z nauczycielem, nauczyciel informuje wychowawcę ucznia, a wychowawca nawiązuje kontakt z jego rodzicem.

9. O wszelkich zmianach Dyrektor Szkoły będzie informował rodziców przez stronę internetową szkoły, a nauczycieli drogą mailową.

Obecna sytuacja, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji, współpracy i zrozumienia. Bardzo proszę rodziców o wyrozumiałość i cierpliwość. Wiem, że wkładacie Państwo wiele trudu w wychowywanie i nauczanie swoich dzieci. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i wyzwaniem dla nas wszystkich. Dlatego proszę o współpracę i wsparcie.

                                                                                                           Dyrektor ZSP w Słupcu

                                                                                                           Władysława Wróbel

Skip to content