RODO

KLAUZULA INFORMACJA

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Słupcu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupcu , Słupiec 27, 33-230 Szczucin jest Dyrektor Szkoły,
 2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: zspslupiec@op.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  1. wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  2. promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora lub na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów, a także uprawnione podmioty takie jak MEN, Kuratorium, Urząd Miasta i Gminy Szczucin, Centrum Usług Wspólnych
  w Szczucinie, SIO, towarzystwo ubezpieczeniowe, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
 6. Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  1. pkt 3 a) będą przechowywane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres uczęszczania do szkoły, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 1. pkt 3 b) będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie w tym celu,
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody u
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.
 5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.
 6. Przetwarzanie Twoich danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

 

Klauzula informacyjna (PDF)

Skip to content